پیش فروش سه ماهه ( به قیمت زمان تحویل)


به روزرسانی 1392/02/09

 


خـــودرو پرداخت اول
همزمان با ثبت نام
پرداخت دوم
دو ماه پس از ثبت نام
پرداخت سوم
در زمان تحویل
سود انصراف سود مشارکت جریمه تاخیر  زمان تحويل
MVM110 3Cyl 57,000,000 57,000,000 بر اساس دعوتنامه 12% 12% 4% سه ماهه
MVM110 4Cyl 60,000,000 60,000,000 بر اساس دعوتنامه 12% 12% 4% سه ماهه
 MVM530 120,000,000 120,000,000 بر اساس دعوتنامه 12% 12%  4% سه ماهه
 MVM X33 190,000,000 190,000,000 بر اساس دعوتنامه 12% 12%  4% سه ماهه
 MVM315 H 114,000,000 114,000,000 بر اساس دعوتنامه 12% 12% 4%
سه ماهه
 MVM315 S 114,000,000 114,000,000 بر اساس دعوتنامه 12% 12%  4% سه ماهه