دفتر مرکزی مدیران خودرو (فروش مستقیم)
تهران - انتهای بزرگراه ستاری - تقاطع بزرگراه نیایش - پلاک 3 . کدپستی: 1476934761
کدپستی: 1386134451
تلفن : 90-44197989-021
فکس: 90-44197989-021
داخلی: 1010 الی 1012
تلفن: 47651-021
داخلی واحد فروش: 2000
داخلی واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات(فروش): 47651-021 عدد 3                                                                              فاکس واحد ارتباط با مشتریان و دریافت شکایات(فروش) :47651-021 داخلی 2009
داخلی واحد فروش مستقیم: 1001 الی 1005
فکس واحد فروش:44604090-021


(خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی)
کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46
تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی: 021-44197989-99
تلفن امداد: 021-6423

(فروش مستقیم 2)
تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46 کدپستی: 1386134451
تلفن : 90-44197989-021
فکس: 90-44197989-021
داخلی: 1010 الی 1012دفتر مرکزی مدیران خودرو

(فروش مستقیم)

تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46

کدپستی: 1386134451

تلفن :  90-44197989-021

فکس: 90-44197989-021

داخلی: 1010 الی 1012


  تهران - انتهای بزرگراه ستاری - تقاطع بزرگراه نیایش - پلاک 3 . کدپستی: 1476934761

تلفن: 47651-021

داخلی واحد فروش: 2000

داخلی واحد ارتباط با مشتری (فروش): 2071

داخلی واحد فروش مستقیم: 1001 الی 1005

فکس واحد فروش:44604090-021

(خدمات پس از فروش

و تعمیرگاه مرکزی)

کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران کوچه 46

تلفن خدمات پس از فروش و تعمیرگاه مرکزی: 90-44197989-021

تلفن امداد: 6423-021

(فروش مستقیم 2)

تهران - کیلومتر14 جاده مخصوص کرج ، جنب بیمه ایران – کوچه 46

کدپستی: 1386134451

تلفن :  90-44197989-021

فکس: 90-44197989-021

داخلی: 1010 الی 1012

© All rights reserved 2013 Modiran Vehicle Manufacturing Co. - Designed & Developed by www.Parsnemoodar.com